Archive for the ‘Ważne roślinne substancje czynne’ Category

Śluzy

Śluzy tworzą się w roślinach podczas procesów życiowych. Należą one do polisacharydów, częściowo roz­puszczalnych w wodzie i silnie w niej pęczniejących. Dzia­łanie lecznicze śluzów jest lokalne, tzn. ogranicza się do miejsca ich zetknięcia się z chorą tkanką. Śluzy wywierają dodatni wpływ przy zapaleniu błon śluzowych górnych dróg oddechowych, ponieważ powlekają chore miejsca i chronią przed […]

Gorycze

Gorycze są to nietrujące, bezazotowe substancje o różnym składzie chemicznym, ale zawsze o gorzkim smaku. Wy­stępują one przede wszystkim w roślinach z rodziny goryczkowatych (Gentianaceae), złożonych (Compositae, syn. Asteraceae) i wargowych (Labiatae, syn. Laminaceae). W me­dycynie stosuje się je najczęściej w postaci wyciągów alko­holowych (nalewki, wina lecznicze). Jeśli się je przyjmuje w odpowiednich dawkach przed […]

Saponiny

Saponiny są substancjami roślinnymi pod względem składu chemicznego zbliżonymi do glikozydów. Wytrząsane z wo­dą pienią się one, podobnie jak mydło. Przy zetknięciu z krwią saponiny powodują już w małych ilościach hemolizę, tj. rozpuszczanie się otoczki czerwonych ciałek krwi. Saponiny są więc silnymi truciznami krwi. Wszystkie saponiny drażnią błony śluzowe, a niektóre są trujące, np. saponina […]

Glikozydy

Glikozydy są substancjami organicznymi, głównie pocho­dzenia roślinnego. Są to połączenia cukrów prostych ze związkami niecukrowymi. Pod wpływem wody i enzy­mów (substancje biologicznie czynne) glikozydy rozszcze­piają się na oba wymienione komponenty. Glikozydy są substancjami odznaczającymi się silnym fizjologicznym działaniem na organizmy zwierzęce i ludzkie, toteż są niekiedy silnie trujące. Są one produktem szczególnego procesu przemiany materii […]

WAŻNE ROŚLINNE SUBSTANCJE CZYNNE

Rośliny lecznicze zawdzięczają swe działanie niektórym, dającym się chemicznie scharakteryzować grupom sub­stancji czynnych bądź poszczególnym substancjom, które są produktami przemiany materii (metabolizmu) rośliny. Roślinne substancje czynne można podzielić na dwie grupy: substancje o silnym fizjologicznym działaniu na organizmy ludzkie i zwierzęce oraz na substancje, których działanie nie jest tak wyraźne, ale jednak lecznicze. Pierwsze zalicza […]